Reklamační řád


1. Základní ustanovení

1.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti správnékrmivo.cz s.r.o., IČ: 04251601, DIČ: CZ04251601, se sídlem Vojkovice 179, 739 51 Vojkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62948 (dále jen „Prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k uplatnění práv spotřebitele z vadného plnění (dále jen „Reklamace“) pořízeného od Prodávajícího nakupujícím, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s Prodávajícím smlouvu (zejména smlouvu kupní), nebo s ním jinak jedná (viz. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Spotřebitel“).

1.2 Tento reklamační řád se použije jak pro prodej zboží Spotřebiteli v provozovně Prodávajícího, tak i pro prodej zboží Spotřebiteli v internetovém obchodě dodavatele umístěném na internetové doméně na adrese www.spravnekrmivo.cz (dále jen „Internetový obchod“).

1.3 Prodávající seznámí Spotřebitele s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost Spotřebitele mu jej předá v textové podobě. Spotřebitel je povinen se seznámit s reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení Reklamace. V opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Spotřebitel neposkytl požadovanou součinnost. 

1.4 Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Spotřebitel souhlasí s tímto reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

1.5 Reklamace musí být bez výhrady uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů. Spotřebitel má právo uplatnit Reklamaci osobně v provozovně, případně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb zasláním reklamovaného zboží, kopie dokladu o úhradě ceny zboží a vyplněného reklamačního protokolu na adresu správnékrmivo.cz s.r.o., Vojkovice 179, Vojkovice, 739 51. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které Prodávající Spotřebiteli vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě Prodávajícího nebo v místě Spotřebiteli bližším.

1.6 Spotřebitel je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit Reklamaci, zejména doložit doklad o koupi zboží. Spotřebitel není oprávněn uplatnit Reklamaci na vadu, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

2. Uplatnění práv z vad zboží

2.1 Prodávající odpovídá Spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli za to, že v době, kdy Spotřebitel zboží převzal

        a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží,

        b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

        c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

        d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

        e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.2 Prodávající plní vadně, zejména

        a) poskytne-li zboží, které nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,

        b) neupozorní-li na vady, které zboží má, ač se při takovém plnění obvykle nevyskytují,

        c) ujistí-li Spotřebitele v rozporu se skutečností, že zboží nemá žádné vady, anebo že se zboží hodí k určitému užívání,

        d) zcizí-li cizí zboží neoprávněně jako své.

2.3 Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za vadu se považuje i plnění jiné. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

2.4 Právo Spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Spotřebitele, byť se projeví až později. Právo Spotřebitele založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

2.5 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí

        a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

        b) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,

        c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem,

        d) vyplývá-li to z povahy zboží.

2.6 Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede, že další práva Spotřebitele, která se ke koupi zboží vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze potvrzení podle předchozí věty nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

2.7 Práva Spotřebitele z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu zboží použití jiného zboží, které Spotřebitel předal Prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li Prodávající, že na nevhodnost předaného zboží Spotřebitele včas upozornil a Spotřebitel na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předaného zboží ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.

2.8 Spotřebitel zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech.

2.9 Je-li vada zboží nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži Spotřebitele. To neplatí, pokud Prodávající vadu lstivě zastřel nebo pokud Spotřebitele výslovně ujistil, že zboží takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

2.10 Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady zboží do doby určené pro její odevzdání. Výkonem svého práva nesmí Spotřebiteli způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Spotřebitele na náhradu škody tím není dotčeno. Předchozí věta platí obdobně i pro vady dokladů.

2.11 Zboží má právní vadu, pokud k ní uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení Spotřebitel věděl nebo musel vědět. V takovém případě to Spotřebitel oznámí bez zbytečného odkladu Prodávajícímu.

2.12 Pokud Spotřebitel na sebe převedl právo ke zboží, o kterém ví, že nepatří Prodávajícímu nebo že Prodávající není oprávněn takové právo zřídit, nemá právo z této vady.

2.13 Neoznámil-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Spotřebitel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

2.14 K účinkům podle ustanovení 2.13 tohoto reklamačního řádu soud přihlédne jen k námitce Prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které Prodávající v době odevzdání zboží věděl nebo musel vědět.

2.15 Soud nepřizná Spotřebiteli právo z vad zboží, neoznámil-li Spotřebitel vady zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání zboží, a namítne-li Prodávající, že právo bylo uplatněno opožděně.

2.16 Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a zboží Prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však v potvrzení podle ustanovení 2.6 tohoto reklamačního řádu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi Prodávajícím a Spotřebitelem při koupi zboží. Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

2.17 Vytkl-li Spotřebitel Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže vadné zboží užívat.

2.18 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Spotřebitel právo

        a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího předmětu dodávky,

        b) na odstranění vady opravou zboží,

        c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,

        d) odstoupit od smlouvy.

V případě, že vadné plnění je nepodstatným porušením smlouvy, má Spotřebitel právo na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.19 Spotřebitel sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího. To neplatí, žádal-li Spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Prodávající, že vady neodstraní, může Spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nového zboží vrátí Spotřebitel Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané. Nezvolí-li Spotřebitel své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.20 Nemá-li zboží vlastnosti dle ustanovení 2.1 tohoto reklamačního řádu, může Spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

2.21 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

2.22 Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

2.23 Dokud Spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Volba nesmí Spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady

2.24 Právo z vadného plnění Spotřebiteli také nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

2.25 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí

        a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

        b) použil-li Spotřebitel zboží ještě před objevením vady,

        c) nezpůsobil-li Spotřebitel nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

        d) prodal-li Spotřebitel zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Spotřebitel Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a poskytne Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Neoznámil-li Spotřebitel vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

3. Záruka za jakost, reklamace

3.1 Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Záruční doba běží od odevzdání zboží Spotřebiteli.

3.2 Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu dodavatel.

3.3 Práva z vad, včetně vad záručních, se uplatňují u Prodávajícího v jeho provozovně nebo v jeho sídle, zpravidla písemně. Při Reklamaci je Spotřebitel povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat původ předmětu dodávky a popsat v čem vady shledává či jak se projevují.

3.4 Vadu krytou zárukou musí Spotřebitel vytknout Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.

3.5 Po uplatnění Reklamace vydá Prodávající Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace Spotřebitel požaduje. Prodávající dále Spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a v případě zamítnutí Reklamace odůvodnění zamítnutí.

3.6 Prodávající vyřídí Reklamaci a odstraní vady zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace a v téže lhůtě rovněž informuje Spotřebitele o způsobu vyřízení Reklamace. Neodstraní-li Prodávající odstranitelné vady předmětu dodávky v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit.

3.7 Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku toho, že zboží bylo vystaveno nehodě, nedbalosti, nesprávnému zacházení v rozporu s návodem k obsluze, neautorizovaným opravám, nesprávné instalaci nebo živelným pohromám. V případech dle předchozí věty Prodávající neodpovídá za vady zboží. Prodávající nebude odpovědný ani za vady zboží vzniklé na základě běžného užívání a opotřebení zboží či jeho součásti.

3.8 Prodávající není odpovědný za náhodné nebo následné škody vzniklé ve spojení s používáním zboží.

3.9 Zásilky doručované k Reklamaci prostřednictvím dopravců se odesílateli doporučují pojistit na plnou hodnotu zboží. V případě poškození v průběhu dopravy Prodávající za toto poškození nenese odpovědnost.

4. Náklady reklamace, řešení sporů a závěrečná ustanovení

4.1 Je-li Reklamace uznána za oprávněnou, má Spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva dle ustanovení § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že Prodávající Reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Spotřebitel sám nebo po dohodě s Prodávajícím společně obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

4.2 Spotřebitel je povinen převzít si Reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být Reklamace nejpozději vyřízena. Po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Spotřebitele. O tomto postupu musí Prodávající Spotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

4.3 Prodávající a Spotřebitel se zavazují případné spory vzešlé z tohoto reklamačního řádu anebo v souvislosti s ním vyřešit primárně smírnou cestou.

4.4 Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva Spotřebitele. Dodání takového zboží splňuje podmínky darovací smlouvy.

4.5 Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 2. 10. 2019. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tento reklamační řád změnit bez předchozího upozornění.