Všeobecné obchodní podmínky


1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami vzniklé na základě spotřebitelských smluv (zejména smlouvy kupní) uzavřených prostřednictvím internetového obchodu provozovaném na adrese www.spravnekrmivo.cz (dále jen „Internetový obchod“), kdy na jedné straně je společnost správnékrmivo.cz s.r.o., IČ: 04251601, DIČ: CZ04251601, se sídlem Vojkovice 179, 739 51 Vojkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62948 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání nakupuje v Internetovém obchodě Prodávajícího. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

1.2 Uzavřením spotřebitelské smlouvy (zejména smlouvy kupní) Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Kupující současně potvrzuje, že na tyto VOP byl dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním závazné objednávky upozorněn a měl tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená spotřebitelská smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření spotřebitelské smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v Internetovém obchodě a Kupující měl možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách Internetového obchodu a tím je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

1.3 Použití a distribuce ilustrativních obrázků, grafiky či textů použitých Prodávajícím v jeho Internetovém obchodě je možné pouze s jeho souhlasem.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1 Ceny zboží a služeb jsou v Internetovém obchodě uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

2.2 Kupující, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

    a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

    b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

    c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,

    d) přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího nebo na emailovou adresu Prodávajícího.

2.3 Kupující, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, nemůže odstoupit od smlouvy:

    a) o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

    b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

    c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

    d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

    e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2.4 V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.5 Kontaktní emailovou adresou Prodávajícího je info@spravnekrmivo.cz.

3. Uživatelský účet Kupujícího

3.1 Pomocí registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodu může Kupující přistupovat ke svému uživatelskému účtu (dále jen „Účet“). Prostřednictvím svého Účtu je Kupující oprávněn vytvářet závazné objednávky zboží. Kupující může v Internetovém obchodě vytvářet závazné objednávky zboží též bez této registrace.

3.2 Při registraci dle ust. 3.1 těchto VOP a při vytváření závazné objednávky zboží je Kupující povinen uvádět pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Kupujícím v Účtu a při vytváření závazné objednávky zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a aktuální.

3.3 Přístup k Účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatelské jméno a heslo je Kupujícímu odesláno bezprostředně po dokončení registrace elektronickou poštou na adresu, kterou Kupující při registraci uvedl. O těchto údajích je Kupující povinen zachovat mlčenlivost. Kupující není oprávněn umožnit využívání Účtu třetím osobám.

3.4 Kupující je srozuměn s tím, že Účet nemusí být dostupný nepřetržitě (zejména z provozních či technických důvodů). Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Účet v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze spotřebitelské smlouvy či těchto VOP.

4. Smlouva

4.1 Na stránkách Internetového obchodu Kupující nalezne zboží, které je Prodávajícím nabízeno za účelem prodeje, a to včetně ceny, za kterou je zboží nabízeno. S cenou za zboží včetně DPH a případnými dalšími poplatky v souvislosti s prodejem zboží bude Kupující vždy obeznámen při vytváření závazné objednávky v Internetovém obchodě. Nabídka zboží a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách Internetového obchodu.

4.2 Platí, že akceptací (přijetím) závazné objednávky Prodávajícím došlo k uzavření spotřebitelské smlouvy dle těchto VOP, přičemž Kupující souhlasí s VOP ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření spotřebitelské smlouvy. Pro vyloučení pochybností Prodávající výslovně uvádí, že ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije. Přijetí zboží Kupujícím od Prodávajícího má stejné následky jako potvrzení závazné objednávky Prodávajícím dle věty výše.

4.3 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách Internetového obchodu. Objednávka zboží vytvořená na stránkách Internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

4.4 Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu v závazné objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému vyřešení objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno přesně podle občanského průkazu, popřípadě název firmy dle živnostenského nebo název společnosti dle obchodního rejstříku, IČ, DIČ, fakturační adresa, doručovací adresa, atd.). Nezletilí mohou uzavírat spotřebitelské smlouvy pouze v rozsahu dle § 31 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Osoby s povinností k dohledu nad nezletilými odpovídají dle § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za škodu nezletilými Prodávajícímu způsobenou.

4.5 Po odeslání závazné objednávky Prodávající informuje Kupujícího o přijetí této objednávky (jedná se zároveň o akceptaci objednávky Kupujícího), a to elektronickou poštou na adresu, kterou Kupující v závazné objednávce uvedl. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. Zpráva o přijetí objednávky je považována za přijetí nabídky k uzavření spotřebitelské smlouvy, kterou učinil Kupující, a tím je také uzavřena spotřebitelská smlouva. Prodávající objednávku není povinen přijmout (potvrdit). V případě nepotvrzení objednávky smlouva nevzniká. To platí i v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný Prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné nikoli vinou na straně Prodávajícího.

4.6 U každého zboží je individuálně uvedena doba dodání. Pokud dojde v době mezi odesláním objednávky Kupujícího a jejím přijetím k vyprodání zboží na skladě, bude Kupující telefonicky či prostřednictvím emailu kontaktován ze strany Prodávajícího za účelem upřesnění doby dodání a následného potvrzení, změnění, či zrušení objednávky. 

4.7 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání spotřebitelské smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití takových prostředků v souvislosti s uzavřením spotřebitelské smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) nese výlučně Kupující.

4.8 Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1 Ceny prodávaného zboží jsou Prodávajícím aktualizovány dle potřeby a aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách Internetového obchodu. Ceny jsou platné v době odeslání závazné objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH mezi okamžikem objednání zboží a datem uskutečnitelného plnění, platí, že Prodávající upraví cenu s DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH s tím, že Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu takto změněnou cenu.

5.2 Prodávající umožňuje Kupujícímu provést platbu kupní ceny při převzetí zboží, či převodem ceny na bankovní účet Prodávajícího k tomu určený. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.3 V případě platby převodem na bankovní účet je Kupující povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.4 Společně s cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží Kupujícímu ve smluvené výši. S cenou těchto položek je Kupující seznámen vždy při vytváření závazné objednávky.

5.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu lze vzájemně kombinovat pouze v případě, že je tak uvedeno v nabídce.

5.6 Na základě spotřebitelské smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad.

6. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

6.1 Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Podrobnější informace o termínu dodání je uvedena vždy u konkrétně zvoleného zboží. Místo odběru a způsob dodání zboží určuje Kupující v závazné objednávce vytvořené v Internetovém obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese tento riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

6.2 Je-li Prodávající podle spotřebitelské smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v závazné objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v závazné objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3 Cena za dodání zboží závisí na volbě způsobu dodání zboží určené v závazné objednávce vytvořené Kupujícím v Internetovém obchodě. Tato cena je splatná spolu s úhradou ceny za zboží, není-li mezi Kupujícím a Prodávajícím sjednáno jinak.

6.4 Při převzetí zboží se Kupujícímu doporučuje překontrolovat dodávané zboží. Pokud Kupující objeví poškození zboží, měl by učinit veškeré kroky směřující k maximálnímu zajištění jeho práv (např. sepsání zápisu o poškození zásilky s řidičem přepravní služby). V případě odmítnutí převzetí zboží dodávaného na základě závazné objednávky Kupujícího z jiných než zákonných důvodů je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat náhradu škody, která bude Prodávajícímu způsobena. V případě, že si Kupující opakovaně nevyzvedne objednané zboží v provozovně Prodávajícího ve sjednaném termínu, je Prodávající oprávněn od spotřebitelské smlouvy odstoupit.

7. Odstoupení od spotřebitelské smlouvy

7.1 Při uzavření spotřebitelské smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku má Kupující, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží (případně obdržení jiného plnění dle obsahu smlouvy). V uvedené lhůtě musí Kupující, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, odeslat Prodávajícímu úkon o jednání, se kterým je spojen projev vůle směřující k odstoupení od spotřebitelské smlouvy. Kupující, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, je pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy dle tohoto ustanovení oprávněn využít emailové zprávy. Prodávající však vždy potvrdí Kupujícímu, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, obdržení sdělení o odstoupení od spotřebitelské smlouvy bez zbytečného odkladu, a to telefonicky nebo emailem.

7.2 Při odstoupení od spotřebitelské smlouvy Kupujícím, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, ve smyslu § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (viz ustanovení 7.1 těchto VOP) se taková smlouva od počátku ruší. Práva k uvedenému odstoupení od smlouvy může Kupující, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, využít bez jakékoliv sankce. Veškeré náklady související s navrácením zboží v případě odstoupení od spotřebitelské smlouvy dle věty první tohoto ustanovení nese Kupující. Jedinou výjimkou je postup, kdy zboží lze vrátit běžnou poštovní cestou, v takovém případě nese náklady na takové poštovné Prodávající. 

7.3 Odstoupí-li Kupující, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, od spotřebitelské smlouvy (viz ustanovení 7.1 těchto VOP), zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel. Odstoupí-li Kupující, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, od spotřebitelské smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží. Jestliže Kupující, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající vrátí Kupujícímu, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od něho přijal. Jiným způsobem může Prodávající vrátit peněžní prostředky Kupujícímu jen tehdy, pokud s tím Kupující, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7.4 Zboží se při využití práva na odstoupení od spotřebitelské smlouvy musí vrátit v původním obalu, zboží je třeba vrátit nepoškozené, bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství (např. dárků). V takovémto případě má Kupující, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, nárok na vrácení peněz nebo výměnu za jiné zboží.

7.5 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od spotřebitelské smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.6 Článek 7 těchto VOP se nepoužije pro smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím na straně jedné a Kupujícím, který je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za podnikatele, na straně druhé. Pro vyvrácení pochybností se uvádí, že podnikatel není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy způsobem v článku 7 těchto VOP uvedeným.

8. Odpovědnost za vady, záruka, rozpor se smlouvou

8.1 Kupujícímu, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, se před prvním použitím zboží důrazně doporučuje prostudovat ke zboží přiložené dokumenty, zejména příbalové letáky či informace o dávkování, jež jsou přímou součástí obalů veškerého dodávaného zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z vad zboží či záruky za jakost zboží. Kupující, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za podnikatele, je před prvním použitím zboží povinen prostudovat záruční podmínky zboží včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě, že tak neučiní a zboží bude nesprávným užíváním poškozeno, nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci práva plynoucího z vad zboží či záruky za jakost zboží.

8.2 Práva a povinnosti Kupujícího, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, a Prodávajícího ve věci vadného plnění se zejména řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práva a povinnosti Kupujícího, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za podnikatele, a Prodávajícího ve věci vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (s výhradou níže uvedeného). Záruka za jakost prodávaného zboží se uplatní jen v rozsahu, který je uváděn u zboží v Internetovém obchodě případně v záručním listě ke zboží, v případě nejednotné úpravy se aplikuje doba kratší, § 2165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.

8.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za spotřebitele, za to, že prodávané zboží je ve shodě se spotřebitelskou smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se spotřebitelskou smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Prodávající odpovídá Kupujícímu, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za podnikatele, za to, že prodávané zboží je ve shodě se spotřebitelskou smlouvou, zejména, že je bez vad.

8.4 Na zboží, které je zuživatelnou věcí ve smyslu ustanovení § 2163 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u zboží podléhající rychlé zkáze doba, po kterou lze zboží použít. V případě, že je u objednaného zboží hraniční či překročená doba spotřeby, je tato skutečnost vždy telefonicky konzultována s Kupujícím a toto zboží je expedováno pouze s výslovným souhlasem Kupujícího.

8.5 Kupující, pokud je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považována za spotřebitele, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí od Prodávajícího. To se neuplatní:

        a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

        b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

        c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím,

        d) vyplývá-li to z povahy věci.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny či v jeho sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.  Krmiva, konzervy, pamlsky a jiné jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze a nevztahuje se na ně záruční lhůta 24 měsíců, ale výrobcem garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv, která je uvedena zpravidla na obalu zboží.

8.6 Jakmile Kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a zboží Prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze, může jej Kupující po upozornění Prodávajícího bez prodlení prodat.

8.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

9. Doručování korespondence

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se spotřebitelskou smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je korespondence doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v závazné objednávce.

9.2 Zpráva je doručena:

        a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

        b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

        c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

        d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Další skutečnosti

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením ceny zboží Prodávajícímu v plné výši.

10.2 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.3 Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím emailové adresy Prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na emailovou adresu Kupujícího.

10.4 Prodávající je oprávněn k poskytování objednaného plnění Kupujícím na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

10.5 Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.6 Prodávající upozorňuje Kupujícího, že veškeré zboží Kupujícímu dodávané je třeba užívat dle pokynů výrobce či dodavatele. Současně je však třeba zboží užívat při zachování potřebné míry opatrnosti.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Uzavřením spotřebitelské smlouvy Kupující stvrzuje, že se s těmito VOP před jejím uzavřením seznámil a že s nimi souhlasí.

11.2 Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniklé na základě spotřebitelské smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí obsahem samotné spotřebitelské smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele. V případě, že Kupující je dle ustanovení 1.1 těchto VOP považován za podnikatele, se zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, nepoužije.

11.3 Pokud vztah založený spotřebitelskou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.4 Je-li některé ustanovení spotřebitelské smlouvy nebo těchto VOP neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, použije se místo něj ustanovení, jež je svým obsahem a účelem neplatnému nebo neúčinnému ustanovení nejbližší. Platnost a účinnost ostatních ustanovení spotřebitelské smlouvy a těchto VOP tím není dotčena. 

11.5 Znění VOP podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Veškeré změny těchto VOP mohou být činěny pouze písemně.

11.6 Spotřebitelská smlouva včetně VOP je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

11.7 Prodávající a Kupující se zavazují případné spory vzešlé ze spotřebitelské smlouvy anebo v souvislosti s ní vyřešit primárně smírnou cestou.

11.8 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 10. 2019. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto VOP změnit bez předchozího upozornění.