Zásady ochrany osobních údajů


1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je správnékrmivo.cz s.r.o., IČ: 04251601, se sídlem Vojkovice 179, PSČ 739 51 (dále jen: „Správce“).

1.2 Kontaktní údaje Správce jsou

        adresa: Vojkovice 179, PSČ 739 51
        email: info@spravnekrmivo.cz
        telefon: +420 773 519 618

1.3 Osobními údaji se rozumí všechny dostupné informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jsou mu poskytnuty nebo osobní údaje, které Správce obdržel na základě vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky a smlouvy. 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
        a) plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
        b) oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

        c) váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

        a) vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné dokončení a vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, apod.), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,

        b) zasílání obchodních sdělení a provádění dalších možných marketingových aktivit.

3.3 Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů
4.1 Správce uchovává osobní údaje
        a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu), 
        b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže. 
5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

        a) podílející se na dodání zboží nebo služeb, realizaci plateb na základě smlouvy,

        b) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

        c) zajišťující marketingové služby.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva
6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte
        a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
        b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
        c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
        d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
        e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
        f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v ustanovení číslo 1.2 těchto podmínek.
6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů. 
7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeným úložištěm, silným heslem, antivirovou ochranou a aktualizací softwaru.
7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
8. Závěrečná ustanovení
8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.